คำอธิบายรายวิชา

Google           Youtube              Psv              สพม11

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชา พระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส32104
ประเภทวิชา พื้นฐาน จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

วิเคราะห์และปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีตามหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีเกี่ยวกับพิธีกรรมและงานพิธี พิธีบรรพชาอุปสมบท หลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลสำคัญในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ (การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ การคิดแบบวิภัชชวาท) พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา ประวัติของศาสดาของศาสนาอื่นและหลักคำสอนพื้นฐาน พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ อันส่งผลถึงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ และโลก
โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต นำไปแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

มาตรฐานและตัวชี้วัด
รหัสตัวชี้วัด
ส 1.1 ม.5/12 ม.5/16 ม.5/17 ม.5/18 ม.5/19 ม.5/20 ม.5/21 ม.5/22
ส 1.2 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5

รวม 13 ตัวชี้วัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s